مرور برچسب

دواپالا

امپراتوری پالا

امپراتوری پالا পাল সাম্রাজ্য  ۷۵۰–۱۱۷۴امپراتوری پالا در بیش ترین وسعت خود تحت رهبری دواپالا.پایتخت پاتالی‌پوترا Gaurزبان‌(ها) زبان سانسکریت, زبان پراکریت, زبان پالیدین…