مرور برچسب

دودمان  آل اینجو

 آل اینجو: دودمانی که نسب خود را به خواجه انصاری می‌رساندند

این دودمان نسب خود را به خواجه عبدالله انصاری عارف شهیر قرن چهارم هجری می رسانند. سر سلسله این دودمان شرف الدین محمود شاه است. وی یکی از ملازمان امیر چوپان و وکیل املاک خاصه ایلخانی که در مغولی بدان اینجو می‌گفتند، می‌باشد. محمود شاه در عهد…