مرور برچسب

دودمان آل مظفر

از اقتدار بلامنازع دودمان آل مظفر تا نابودی بر اثر توطئه

ریشه این دودمان به اعراب قبیله بنی خفاجه می رسد که در قرون نخستین هجری به نواحی خراسان مهاجرت کرده بودند. دودمان آل مظفر زمانی که دولت ایلخانی رو به انحطاط می گذاشت در نواحی کرمان و فارس و یزد قدرت یافتند. سرسلسله این دودمان شرف الدین مظفر…