مرور برچسب

دوران مادها

شهر مادی اندركش

شهر باستانی اندركش حوالی روستایی به همین نام در 10 كیلومتری حومه مهاباد قرار دارد و به دوران مادها تعلق دارد.