مرور برچسب

دوره تاریخی تپه سفالیان ورامین

تاریخچه تپه سفالیان ورامین

تپه سفالیان در پیشوا وراوین قرار دارد و نام خود را از تعداد زیاد تکه های سفال که در سطح آن هستند گرفته است. این تپه از هزاره چهارم پ م تا دوره آهن سوم مسکون بوده است.