مرور برچسب

دوره تاریخی تپه گوران

تاریخچه تپه گوران

در حدود 65 كیلومتری جنوب كرمانشاه در دره هولیلان در كنار ساحل جازمن رود، تپه باستانی گوران قرار دارد. در این تپه از دوره نوسنگی تا دوره اسلامی اشیایی به دست آمده است.