مرور برچسب

دوره تاریخی غار تمتمه

تاریخچه غار تمتمه

این غار در سال 1949 توسط پرفسور استنلی کون حفاری شده است. آثار سکونت این غار مربوط به دوره پارینه سنگی میانی و یکی از قدیمی تریم مناطق یافت شده در ایران است.