مرور برچسب

دوره تاریخی قلعه تاریخی مهرجرد میبد

نوشتن شعار بر روی قلعه تاریخی مهرجرد میبد!

 اینجا قلعه تاریخی مهرجرد در میبد است، با اسپری رنگ روی آن شعار نوشته‌اند و با میخ پرچم نصب کرده‌اند. قلعه مهرجرد قلعه‌ای متعلق به دوره‌های زندیه و افشاریه در شهرستان میبد است.