مرور برچسب

دوره رومی کورنت

افسانه ها و تاریخ کورنت

ویرانه های معبد آپولو در کورنت، یونان کورنت نام یک پولیس (ایالت-شهر) یونان باستان و تنگه نزدیک آن است که نام خود را به مجموعه ای از بازی های پانهلنیک، جنگ و سبک معماری وام داده است. در آثاری که به هومر نسبت داده می شود، ممکن است کورنت را…