مرور برچسب

دوره صفویه

شغل ها و لقب های جالب دوره صفویه را بشناسید

از تاریخ کشور در هر دوره‌ای به تناسب سیاست‌های آن جامعه، مشاغل، مناصب و القابی به وجود می‌آمد که متناسب با آن حکومت و سیاست بود. در دوره صفویه هم مشاغل و مناصب بسیاری مرتبط با دربار وجود داشت که هر کدام از آنها از نظر مرتبه و مقام جایگاه