مرور برچسب

دوره غار علی تپه

تاریخچه غار علی تپه

این غار در نزدیكی بهشهر كنار دریای خزر قرار دارد و نزدیك غارهای هوتو و كمربند است. در این غار آثار دوران فرا پارینه سنگی نمایان شده است.