مرور برچسب

دوره نوسنگی استان فارس

تاریخچه تل جری

این محوطه یکی از شاخص های دوره نوسنگی استان فارس است. خانه های این منطقه راست گوشه با چند اتاق و دارای اجاق بودند. سفال رایج ابتدای نوسنگی جری کاسه هایی با لبه راست یا اندکی رو به خارج است.