مرور برچسب

دولت آشور

نبرد آشور و ماد

جنگ را هیچ کس دوست ندارد. در جنگ، پدران پسران را به خاک مىسپارند حال آن که در صلح، پسران پدران را...! نبرد آشور و ماد :آشوریان، جنگجویان بی رحم  در دنیاى قدیم تمدن هاى قابل توجه منحصر به بین النهرین، پارس، چین، جنوب اروپا و شمال شرق…

دولت آشور

استعمار- جنگاوري آشوريان- خدايان جنگجو- قانون- انواع مجازات- شكل اداره- سختي و بيرحمي شاهان خودكامة مشرق‌زمين اگر اين اصل استعمارطلبي را قبول داشته‌باشيم كه، به خاطر تسلط حكم قانون و انتشار امنيت و پيشرفت بازرگاني و برقراري صلح، بهتر…