مرور برچسب

دولت ها در یونان

دولت ها در یونان باستان

اين قوم آخايايي پرشور و پر نيرو چگونه اداره ميشود به هنگام آرامش به وسيله خانواده، و به هنگام بحران به وسيله طايفه. طايفه گروهي است مركب از كساني كه براي خود جد مشتركي ميشناسند و رئيس مشتركي دارند. همچنانكه زور رئيس طايفه تدريجا به صورت عرف…