مرور برچسب

دوموزی آبزو

دوموزی آبزو، الهه سومری

دوموزی آبزو / Dumuziabzu/ _ الهۀ سومریاین نام به معنای« فرزند حقیقی آپسو» است. گوده آ Gudea ، فرمانروای مشهور لاگاش در دورۀ نو _ سومری، او را « بانوی کی نیز شا Kinirsha» که ناحیه ای از قلمرو او بود می نامید. بنا به گفته یاکوبسن این…