مرور برچسب

دومین جنگ گوریو – خیتان

اولین و دومین جنگ گوریو – خیتان

اولین و دومین جنگ گوریو - خیتان: اولین جنگ گوریو - خیتان یک درگیری در قرن دهم میلادی بین پادشاهی گوریو و سلسله لیائو (امپراطوری خیتان) در نزدیکی مکانی که امروزه مرز چین و کره شمالی در آن واقع است،بود.این نبرد در سال 993 اتفاق افتاد و…