مرور برچسب

دوچرخه سواری در تاریخ کره

اوم بوک دونگ

هواپیمای آن چانگ نام بر فراز آسمان، دوچرخه اوم بوک دونگ در پائین دیده می شود: " به هواپیمای آن چانگ نام در فراز آسمان نگاه کن،دوچرخه اوم بوک دونگ در پائین دیده می شود،ما می توانیم برویم، ما نمی توانیم برویم.... چه مقدار ما گریه…