مرور برچسب

دين وداها

دین وداها

دين پيش از ودا- خدايان ودايي- خدايان اخلاقي- داستان آفرينش به روايت ودا- خلود- قرباني اسب گويا كهنترين دين شناخته شدة هند، كه آرياييهاي مهاجم در ميان قبيلة مارپرستان (ناگه‌ها) در «مهابهاراتا» آمده است كه ملكه دروپدي، با رضاي همة…