مرور برچسب

دکتر علی شریعتی

تفکرات دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی از شخصیت های برجسته و ماندگار تاریخ معاصر ایران بوده است. دکتر علی شریعتی یکی از دانشمندان و روشنفکران مذهبی معاصر در ایران بود که نقش برجسته ای در صحنه های مذهبی، سیاسی و اجتماعی زمان و دوره فعلی خود داشت. توجه به عرفان و…