مرور برچسب

دکتر علی نیکویی، تاریخ ایران، صفوی، صفویه،سلطان حسین صفوی، قزلباش

فساد در دربار شاه سلطان حسین صفوی

دکتر علی نیکویی ali.nikoei1981@gmail.comمحمدعلی بیگ پهلوان دربار شاه سلطان حسین صفوی، دریکی ازمحلات اصفهان، زنی زیبارو را که تازه ازحمام عمومی بیرون آمده بود به آغوش میگیرد و به سمت کریاس خانه‌ای "طهارت خانه" میدَوَد.…