مرور برچسب

دیادوخ

مانِ تُن (مانِتو) در تاریخ مصر

مصرشناسان و پژوهشگران در زمینۀ زبان و ادیان مصریان قدیم براین آورند که مانِ تُن خلاصه ای از نام کامل و واقعی این مورخ که در واقع کاهن معبد در مصرباستان بوده است، می باشد. برخی نامواقعی وی را «مرِن َتحوثی» یعنی کسی که محبوب و مورد تأیید…