مرور برچسب

دیدن مستند چهار راه تمدن ( قسمت هفتم )

مستند چهار راه تمدن ( قسمت هفتم )

در چهارراه تمدن، سفر میکنیم به تاریخ ایران زمین، سرزمین پارس برنامه ای هفت قسمتی که ۴۰ سال پیش توسط دیوید فراست ساخته شد و هیچ وقت دیده نشد .