مرور برچسب

دیرینه شناسی

باستان‌ شناسی زیر آب‌ در ایران‌

هفت‌ هزار سال‌ قدمت‌سه‌ سال‌ تجربه‌ باستان‌ شناسي‌ زير آب‌ با تمام‌ منابع‌ باستان‌ شناختي‌ كه‌ در زير سطح‌ آب‌ محفوط‌ باقي‌ مانده‌ است‌ سرو كار دارد، اين‌ منابع‌ دهكده‌ هاي‌ بزرگ‌ و يافته‌ هاي‌ منفردي‌ همانند كشتي‌ هاي‌ غرق‌ شده‌ يا اشياي‌…