مرور برچسب

روایات مصریان

فرجام کار سلسلۀ نوزدهم در تاریخ مصر

مورخان ومصرشناسان سلسلۀ نوزدهم تاریخ مصر را از سلسله های موفق در تاریخ آن سرزمین به شمار آورده اند، برخی از پژوهشگران و کارشناسان تاریخ مصر، فراعنۀ این سلسله را مدّبر، هوشیار و کارآمد و دستاوردهای آنان را درخشان توصیف کرده اند. افول این…