مرور برچسب

روش پختن خیار دریایی

جانگ گه هیانگ، نویسنده اولین کتاب آشپزی به رسم الخط کره ای

در سال 1960 کیم سا یوپ محقق زبان کره ای کتابی قدیمی را در قفسه کتاب یکی از نوادگان یی هی ایل کشف کرد. یی هی ایل یکی از علمای نئو کنفسیوسی اواخر عهد چوسون بود. این کتاب نازک سی صفحه ای به سبک درباری و بر روی کاغذهایی با کیفیت خوب نگاشته شده