مرور برچسب

روملی

سلطان مراد یکم، سومین پادشاه عثمانی

پس از فوت ناگهانی اورخان ، پسرش مراد اول (سلطان مراد عثمانی) به تخت سلطنت تکیه زد.سلطان مراد اول بسیار جنگ جو و قدرت طلب بود . وی به سرعت در خلال جنگ های متوالی سرحدات عثمانی را گسترش داد. مراد اول شخصی عادل و سخت گیر در پیاده سازی…