مرور برچسب

زانو زدن امپراطور روم

شاهنشاه ایران، پدرخواندهٔ امپراتور روم!

«آرکادیوس» امپراتور روم (۳۷۷/۴۰۸میلادی) هنگام وفات خود در شهر «بیزانتیوم» طفل خردسالی داشت به نام «تئودوسیوس» که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود.پدر دربارهٔ آینده زندگانی کودک و همچنین دربارهٔ اوضاع کشور پس از فوت خود، نگران بود و نمی‌دانست…