مرور برچسب

زمام داری رامسس ها

اساس قوانین و ساختار دولت و حکومت در مصر باستان

زندگی اقتصادی مصریان باستان از هر جهت قابل و شایستۀ مطالعه و بررسی است. آب از کهن ترین  روزگاران برای مصریان اهمیت حیاتی داشته است. بارور کردن کرانۀ نیل از زمان های پیشین در اولویت های نخستین مصریان حتی پیش از پیدایش حکومت فراعنۀ مصر…