مرور برچسب

زمام داری رامسس یکم و ستوس یکم در مصر

آغاز کار سلسلۀ نوزدهم و زمام داری رامسس یکم و ستوس یکم در مصر

آنگاه که هرمهب افسر ارشد ارتش مصر به پادشاهی رسید، به یکی از همقطاران خود که اندکی از او جوانتر و افسری رشید و قاطع بود، اعتماد کرد و اجازه داد که خود را به او نزدیک کند. این افسری «پرامسه» نام داشت. از کتیبه هایی که بر مجسمۀ این دو…