مرور برچسب

سلسله کاسیان

حکومت کاسیان

گمان می رود کاسیان به صورت گروه های قبیله ای از کوه های زاگرس در شمال شرقی بابل سرچشمه گرفته اند. رهبران آنها در پی فروپاشی سلسله حاکم در دوره بابل قدیم در سال 1595 قبل از میلاد در بابل به قدرت رسیدند. کاسیان به مدت چهارصد سال حکومت خود در…