برچسب: سنگ رشید

مصر ما قبل تاريخ

مصر ما قبل تاریخ

عصر دیرینه‌سنگی- عصر نوسنگی- عصر بداری- عصر پیش از سلسله‌ها- نژاد مصریان همان‌گونه که می‌دانیم، پیشتازان هر دوره مرتجعان دوره پس از آن می‌شوند؛ به همین جهت، انتظار چنان می‌رود...

خط مصری : هیروگلیف

خط مصری : هیروگلیف

فهرست : ۱- درباره خط ۲- خط نویسی ۳- خط مصری ۴- هیروگلیف ۵- کشف رموز هیروگلیف ؛ شامپولیون وسنگ رشید ۶- نحوه خواندن هیروگلیف ۷- پایان سخن