مرور برچسب

سوق الامیر

معماری ایرانی _ ساسانی آل بویه

بویهیان به آبادانی و ساخت و مرمت بناهایی در شهر و روستا پل و بازار، کاخ های باشکوه و نیز مراکز آموزشی و درمانی اهمیت زیادی میدادند.عضدالدوله بناهای زیادی در شیراز ساخت از جمله ارگی بزرگ و کاخی باشکوه در دو طبقه با سیصدو شصت اتاق و کتابخانه