مرور برچسب

سوكراتس

مسیحیان و مشرکان

در اين جهان مديترانه‌اي قرن چهارم، كه در آن دولت وابستگي بسيار به دين داشت، امور كليسايي چندان آشفته بود كه دولت احساس كرد بايد در رموز الاهيات نيز دخالت كند. مباحثة بزرگ ميان آتاناسيوس و آريوس با تشكيل «شوراي نيقيه» (325) خاتمه پذيرفت.…