مرور برچسب

سوک گولام در گیونگجو کره

دامجینگ

دامجینگ و کاغذ: تمدن بشری در سال 105 میلادی زمانی که چین گونه اولیه ای از کاغذ را از چوب درخت و الیاف های کنف توسعه داد به نقطه عطفی رسید. اختراع کاغذ باعث تجدید نیروی گسترش تمدن ها و فرهنگ های جدید گشته و فنون ساخت کاغذ به دیگر بخش های…