مرور برچسب

سیاحتنامه شاردن

نوشته های سیاحتنامه شاردن درباره ایرانی‌ها

نام شاردن و سیاحتنامه شاردن برای بسیاری از مردم آشناست ولی توصیفی که شاردن از ایرانی‌ها در کتابش ارائه داده را خیلی‌ها نشنیده‌اند. شاردن جواهرشناسی بود که گوهر خلقیات و استعدادهای ایرانیان را ۳۵۰ سال پیش دید و حیرت کرد.«ژان شاردن»