مرور برچسب

سیستم های آموزشی جهان باستان

تاریخچه آموزش در کره

تاریخچه آموزش در کره را می توان در زمان سه پادشاهی کره و یا حتی قبل تر در دوران پیش از تاریخ جستجو کرد. مدارس دولتی و خصوصی مشهور بودند. آموزش دولتی در اوایل سال 372 بنا نهاده شد. آموزش به لحاظ تاریخی به شدت تحت تاثیر کنفسیوسیسم و بودائیت…