مرور برچسب

شاهانامه

زنی که موجب بدنامی زنان شاهنامه شده!

محمدعلی اسلامی ندوشن در معرفی سودابه می‌نویسد: وی نمونه برجسته یک زن نابکار است، هم شهوت‌ران است و هم حسابگر. حتی در اظهار عشق خود به سیاوش هم نظر سیاسی دارد و هم قصد کام‌طلبی، تنها زن شاهنامه است که مانند هلن یونانی فاجعه‌آفرین است.