مرور برچسب

شاهان سلوکی / آنتیوخوس اول

شاهان سلوکی / آنتیوخوس اول

شاهان سلوکی / آنتیوخوس اول   او در زمان پدر اداره ساتراپی های شرقی را بر عهده داشت.او با اجازه پدرش با زن پدرش ازدواج كرد. از چگونگی حكومت او چیزی نمی دانیم. در سال 281پ م به شاهی رسید و بیست سال بعد در حال سركوبی شورشی محلی كشته شد