مرور برچسب

شاهان سلوکی / آنتیوخوس دوم

شاهان سلوکی / آنتیوخوس دوم

شاهان سلوکی / آنتیوخوس دوم  پسر آنتیوخوس اول به نام آنتیوخوس دوم با عنوان تئوس در سال 261پ م به شاهی می رسد. سلوكیان نتوانسته بودند آتروپاتن را فتح كنند و این باعث ضعف آنها می شد. و در این زمان قدرت آنها رو به زوال گذاشته بود.او با