مرور برچسب

شاهان صفوی

ایرانِ صفوی؛ پرقدرت اما محدود

وقتی حکومت به دست شاهان صفوی افتاد، توان علمی و فنی و هنری ایرانیان مسلمان کفاف زندگی مردم و برخی بلندپروازی‌های شاهان را می‌داد.در آن زمان ایرانیان می‌توانستند شهر‌های بزرگ چند میلیون نفری، مسجد‌های باشکوه، کاخ‌های زیبا، مدرسه‌های…

فهرست شاهان صفوی

شاهنشاهی صفویپادشاهی سابقوسعت شاهنشاهی صفوی در دوره شاه عباس بزرگنگارهٔ شاه عباس یکم، بزرگترین و مقتدرترین شاهنشاه صفوینخستین پادشاه شاه اسماعیل یکمآخرین پادشاه شاه…