مرور برچسب

شاهزادگان قاجار

شاهزادگان قاجار- مذهب و تشکیل فرقه بهاییت

اعضا و شاهزادگان حکومت قاجار به اعتقاد کرزن در سال های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه، شش نفر بیشترین نفوذ را در این نظام داشتند. مظفرالدین شاه، وارث بعدی سلطنت که بر اساس سنت رایج، ولایت استراتژیک و حیاتی آذربایجان را در اختیار داشت؛ ظل…