مرور برچسب

شاه تهماسپ یکم

شاه تهماسپ یکم دومین پادشاه سلسله صفویه

شاه تهماسپ یکم (زاده ۳ اسفند ۸۹۲ شه‌آباد، اصفهان – درگذشته ۲۴ اردیبهشت ۹۵۵ قزوین/ ۱۴ فوریه ۱۵۱۴ – ۱۴ مه ۱۵۷۶) پسر ارشد شاه اسماعیل یکم و دومین پادشاه از سلسله صفویه بود.او پس از مرگ پدر با آشوب داخلی و حمله ازبکان و عثمانیان مواجه شد که…

شرگذشت شاه تهماسپ یکم سر ارشد شاه اسماعیل یکم در دوران صفوی

شاه تهماسپ یکم (زاده ۳ اسفند ۸۹۲ شه‌آباد، اصفهان – درگذشته ۲۴ اردیبهشت ۹۵۵ قزوین/ ۱۴ فوریه ۱۵۱۴ – ۱۴ مه ۱۵۷۶) پسر ارشد شاه اسماعیل یکم و دومین پادشاه از سلسله صفویه بود.او پس از مرگ پدر با آشوب داخلی و حمله ازبکان و عثمانیان مواجه شد که…