مرور برچسب

شاه هنری ششم

جوان ترین شاهان تاریخ ملت‌ها را می‌شناسید؟

در دوران امروزی تصورش غیرممکن است که رهبران ملت‌های مختلف جوان‌تر از دهه 50 سالگی زندگی‌شان و به دور از استرس و فرسودگی و محروم از حق رای بدون دعواهای سیاسی و کینه‌توزی باشند. تمام دولت‌مردان در تمام ملت‌ها این التزام تقریبی را دارند که