مرور برچسب

شهرهای بزرگ جهان

بزرگ ترین شهرهای جهان در طول تاریخ

آشنایی در مورد بزرگ ترین شهرهای دنیا در طول تاریخ، اطلاعات با اهمیتی را به ما منتقل می کند. در گذشته های دور اغلب مردم در شهرها نمی زیستند. تشکیل شهرها، پیش نیازهای خاصی را مطالبه می کرد که مهم ترین آن وجود منابع غذایی بی شمار بود.