مرور برچسب

صفويان

سازمان اداری صفویان چگونه فعالیت می کرد؟

قدرت سلطنت و ايجاد يك حكومت مطلقه از مشخصه هاي سلطنت صفويان است. شاهان صفوي امور مملكت را برحسب موقعيت با رعايت قوانين ديني انجام مي دادند و شاه زير نفوذ هيچ يك از اولياء امور و وزيران خود نبود. در سفرنامه اغلب سياحان و تجار…

معماری میدان نقش جهان

تاریخچهمیدان نقش جهان در ابعادی کوچکتر، در دوره تیموریان ساخته شد. در زمان شاه عباس اول این میدان توسعه یافت و فرم و شکل امروزین خود را یافت. برخی از مهمترین ابنیه پیرامونی این میدان، در همین دوره ساخته شد. پس از انتقال پایتخت…