مرور برچسب

صفویه و عثمانی

گذری بر سرگذشت شاه اسماعیل صفوی

مهم‌ترین اقدام شاه اسماعیل اعلام تشیع دوازده‌امامی به عنوان مذهب رسمی ایران بود؛ تصمیمی که مسیر حرکت تاریخ ایران را تغییر داد. مشروعیت حکومت صفویه سه پایه داشت: ۱- نظریۀ ایرانیِ "حق الهی پادشاهان" ۲- ادعای شاهان صفوی مبنی بر اینکه