مرور برچسب

صنعت در دوره ساسانیان

صناعت و تجارت در دوره ساسانی

در زمان ساسانیان صناعت و تجارت باعث رفاه کسانی بود که به این کارها می پرداختند.پارچه بافی ترقی بسیار داشت. مقدار زیادی پارچه هایی که گل های زیبا و صورت حیوانات عجیب در آنها بافته اند چه از راه تجارت در قرون وسطی و چه در زمان جنگ های صلیبی…