مرور برچسب

ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد

معنی ضرب المثل “تغاری بشکند ماستی بریزد “چیست؟

معنی: هنگامی که پیشامدی غیرمنتظره و به وجود آمدن فرصت و موقعیت چیزی نصیب فرصت طلبان و مفت خوارگان شود .دختری عاشق جوانی بود و همواره در آتش عشق و دوری او می سوخت به این امید بود که شاید روزی به او برسد. دختر هر روز کارش این بود…