مرور برچسب

ضرب المثل “گندم خورد و از بهشت بیرون رفت”

معنی ضرب المثل “گندم خورد و از بهشت بیرون رفت” چیست؟

کسی که صرفاً به مصالح شخصی پای بند باشد و پس از نیل به مقصود ، از دوستان و آشنایان خاصه آنهایی که وی را در اجابت مسئول یاری کرده اند یاد نکند و بر اسب مراد آن چنان بتازد که حتی واپس ننگرد در چنین مواردی به ضرب المثل بالا استناد کرده از باب…