مرور برچسب

عبدالحسین زرین کوب

مرگ یزدگرد

شب یلدای ۱۳۷۷ سال پیش، برای دودمان ساسانی، آخرین شب یلدا بود.